Το ξύπνημα της αυτοσυνείδησης

Ενεπίγραφη βάση.
Γύρω στο 550-540 π.Χ.

Το επίγραμμα που είναι χαραγμένο στην πρόσοψη.