Το ξύπνημα της αυτοσυνείδησης

Άγαλμα κόρης.
Γύρω στο 550-540 π.Χ.