Χωρίς διακρίσεις

Κληρωτήριο.
Ναόσχημη αναθηματική στήλη.
162/1 π.Χ.
Μάρμαρο. Ύψος 0,47μ. Από την Αθήνα. Γυμνάσιο του Αδριανού.
Επιγραφικό Μουσείο 8984.

Η επιλογή των αξιωματούχων και ο καθορισμός της σειράς των φυλών γινόταν δημόσια και με τη μηχανική βοήθεια ειδικών μηχανών που έφεραν εγκοπές για να τοποθετηθούν τα ονόματα των υποψηφίων.
Οι μηχανές κλήρωσης έφεραν ένα κατακόρυφο μεταλλικό σωλήνα που απέληγε σε χωνί για την υποδοχή ειδικών σφαιριδίων κλήρωσης.