Πρώτα ο άνθρωπος

Άγαλμα κούρου.
Γύρω στο 600 π.Χ.